กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางมณฑิตา สังขรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางขวัญชนก มาลยภรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายสนั่น อันทเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวผิวพรรณ วีสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายธนรัฐ เกื้อหนุน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายศรัญยู ทองรุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายนฤเบศ ดำพร้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6