กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุธน ประดับศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายศักการิยา นกหมุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุภัทรา แมนยี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางชอ้อน อภัยจิตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวทัศนีย์ ช่วยชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสุพร อิสโม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเกรียงไกร หนูนุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายศรัณย์ ยาชะรัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอรวิดา ชำนาญราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางพัชรี ลักษณะคชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสราวุฒิ ลักษณะคชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศุภลัคน์ รัตนบุรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8