กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสถาบัน บุญเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางอรวรรณ นกหมุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางธนิตา กิ้มเส้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางชนิสรา พยัคพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางนัยนา หมื่นห่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุภาพร ก้อนเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจุฑาพร แสงเกื้อหนุน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวบุญยา หอยสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอุรชาติ หนูนุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางวันเพ็ญ วังช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายศักดิ์เจริญ ประคำศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวภัทริตา ขุนสามัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุมาลี วิจารณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโรยทราย เกียรติเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายไพเราะ ก้อนเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุไหวเราะ สันหรีม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2