กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเอกอนันต์ มงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางวรรณี ด้วงเอียด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางเพ็ญแข ชูสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางพรทิพย์ อินทรชุมนุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางกันธมล เพชรคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางกัลยา บุญรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวทิพวรรณ ยกรัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอุไรวรรณ อ้นประวัติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวสุุชาดา ด้วงช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเกศสุภางค์ คีรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6