คณะผู้บริหาร

นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897325377
อีเมล์ : pornpen19792522@gmail.com

นางดวงแข กาวชู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0973560804
อีเมล์ : btc2516.1@gmail.com

นางวิไลลักษณ์ เมืองสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0982757993
อีเมล์ : wilai.phart@gmail.com

นางสกุลตา ณ พัทลุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0822646457
อีเมล์ : sakulta024@hotmail.com