กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมุกตาด สาเหล็ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางอาฉะ เหล็มปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวอาภรณ์ ชูมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางยุพา เพชรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาววันเพ็ญ ฤทธิวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายสัญญา แก้วสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริพร สุขนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอภิชาติ คงเปีย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวศศิประภา ไชยวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุธัญญา ขำนุ้ย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวกุลณัฐ ชุมประยูร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาววานิต้า ขำนุรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6