ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 210) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ปลายภาคเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1291) 10 ก.ย. 64
ตารางการรับอินเตอร์เนตซิมของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 290) 26 ก.ค. 64
ประกาศคะแนนผลการพัฒนาผู้เรียน ทุกวิชา ครั้งที่ 1-2 ก่อนกลางภาค (อ่าน 13) 22 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียน (อ่าน 783) 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอนเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 182) 11 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนระบบ ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด (อ่าน 150) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนระบบ ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -๑๙ (อ่าน 404) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก on site (สลับกลุ่มมาเรียน)เป็นรูปแบบonline (เรียนทุกคนที่บ้าน) (อ่าน 210) 26 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 203) 24 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 293) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) (อ่าน 308) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง) (อ่าน 201) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (อ่าน 405) 27 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตำมนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 708) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 2103) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3830) 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (อ่าน 943) 13 พ.ค. 64
ประกาศการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 632) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5007) 30 เม.ย. 64
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE รับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติม (อ่าน 931) 24 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 557) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา (รอบที่ 2) (อ่าน 260) 23 เม.ย. 64
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 707) 23 เม.ย. 64
สรุปรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นม.3 (อ่าน 334) 22 เม.ย. 64
การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพลศึกษาและเสื้อสี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 321) 19 เม.ย. 64
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวเล้อม (SMTE)) (อ่าน 307) 18 เม.ย. 64
ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 185) 15 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 193) 10 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 562) 10 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 262) 07 เม.ย. 64
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 568) 07 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนตะโหมดที่ได้รับการคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 788) 02 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMTE (ม.1และม.4) (อ่าน 374) 01 เม.ย. 64
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 600) 05 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ 6 (อ่าน 618) 16 ก.พ. 64
การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๖” ประจำปีการศ (อ่าน 626) 03 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 385) 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 329) 17 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (อ่าน 431) 05 ม.ค. 64