กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมู่ห่ำหมัด หีมเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางปราณี เหล็มหมาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสมพิศ เพ็ชรอ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางอารีย์ ทองเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเอมอร สุวรรณขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางนภาวรรณ แก้วทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางอรสา ชูรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายเอกชัย ไพชำนาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายจิรวัฒน์ ตุลยนิษกย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวพัชรพร ขุนแทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอภิญญา สงนุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

MRS.LAGRAMA MARIVEL OCANG
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

MR.Kyle david wolmarans
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7