กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิรัฐิติกาล สุทธิกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสำเริง ตาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

สันติชัย เสมือนใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0801423619
อีเมล์ : kroosuntichai@gmail.com

นางกัลยาณี อุทัยทัศน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางประทีป สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางศศิธร ชนะสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสังวาลย์ ทองปี้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5