ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ 290/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 9
ข้อมูลการติดต่อนักเรียนรายบุคคล (ลงทะเบียน64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 148.8 KB 14
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.67 KB 24
รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2564 192
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2564 486
แบบฟอร์ม ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 16.33 KB 2303
แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 35.29 KB 2333
คู่มือวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2564 5856
รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 44231
ตารางเรียน สลับวันเว้นวัน (ตารางเรียน คู่คี่) ตารางปกติ ชดเชย 48801
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปี 64 (ข้อมูล ณวันที่ 26 มิ.ย.64) 49821
ดาวน์โหลดตารางครู ภาคเรียน1ปี64 48520
อีเมลนักเรียนสำหรับใช้เรียนออนไลน์ (ทุกชั้น) 48353
คู่มือการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48124
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านคะแนนก่อนกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 12.97 KB 48270
ดาวน์โหลด ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.08 KB 48270
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 48506
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 48458
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปี 63 48462
ตารางเรียนม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.02 KB 48235
ตารางเรียนม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.05 KB 48195
ตารางเรียนม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.11 KB 48480
ตารางเรียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.51 KB 48391
ตารางเรียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92 KB 48371
ตารางเรียน ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.8 KB 48370
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.63 48190
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.ุ63 48206
ตารางครู 1/63 (On-site) 48471
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 48127
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 48256
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 48465
รายงานผลสัมฤทธิ์ ปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 693.2 KB 49075
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมในเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 48113
ปฏิทินวิชาการ 59-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48355
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปี 63 48439
ปฏิทินวิชาการ ปี 61-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.73 KB 48352
คำสั้งโรงเรียนตะโหมดที่ 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48267
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 187
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ครูจ้าง วิทยากรอิสลาม ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 2807
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9559
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 36222
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๘๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 38097
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.08 KB 44085
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.19 KB 44087
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.03 KB 44079
แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 44084
แบบขอใช้วุฒิปรับปรุงตำแหน่งและหรือปรับอัตรำเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.27 KB 44083
แบบขอมีบัตรข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.68 KB 44089
รวมแบบแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564(ไฟล์word) 45213
รายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2564 48428
เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนรองผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48131
เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48127
เอกสารสำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48202
เอกสารสำหรับประเมินเลือนเงินเดือนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 48275
เอกสาร ประเมินประสิทธิการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.63) 48185
กลุ่มกิจการฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.34 KB 4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.57 KB 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ doc. Word Document ขนาดไฟล์ 258.5 KB 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.29 KB 3
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 pdf. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.42 KB 44281
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2564 doc. Word Document ขนาดไฟล์ 65.1 KB 44856
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 48162
คำสั่งโรงเรียนตะโหมด ที่ ๑๒๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.58 KB 48527
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปี 64 48218
แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 164.72 KB 48271
แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48208
แบบฟอร์มการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 48081
แผนปฏิบัติการปี 63 48356
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.47 KB 24