ลูกจ้างประจำ

นายปิติ ด้วงชาย

นายสงบ ใหม่สวัสดิ์

นายทวี ทองเมฆ