เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

นางสมใจ แสงอำไไพ

นายนิเวช ปานทอง

นายสรชัช พรหมมาก

นายกฤติน วรศรี

นายบุญรอด ชนะพาล